RB18 | HRZ

Type: Housing

Location: Herzliya 

Size: 30 unit