Alenby 42 I TLV

Type: Housing

Location: Tel aviv

Size: 22 unit