Hayozer 5 I TLV

Type: Housing

Location: Tel aviv

Size: 24 unit